กิจกรรมการท่องเที่ยวอำเภอบางสะพาน
บางสะพาน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน
บางสะพาน
เรียนรู้วิถีการทำนา
บางสะพาน
ร่อนทองบางสะพาน